Imię*
Nazwisko*
Ulica (lokalizacja reklamowanego produktu)*
Numer budynku*
Numer mieszkania
Kod pocztowy*
Miasto*
E-mail*
Podanie nieprawidłowego adresu email może spowodować znaczne wydłużenie rozpatrzenia sprawy.
Potwierdź E-mail*
Numer telefonu (9 cyfr ciągiem)*
Data zakupu*
Przedmiot zlecenia *
Ilość*
Nr faktury zakupowej*
Miejsce zakupu towaru*
Opis (przyczyna złożenia reklamacji)*
Faktura zakupu*
Dodatkowe zdjęcia 1
Dodatkowe zdjęcia 2
Dodatkowe zdjęcia 3

Szukasz instrukcji montażu w formie wideo? Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube

W razie konieczności naprawy pogwarancyjnej bądź zakupu części zamiennych należy skontaktować się z serwisem WERIT.
e-mail: serwis@werit.pl tel.: +48 783 105 205 bądź centrum obsługi klienta 71 336-25-95
Warunki gwarancji JOMOTech:


 • WERIT Polska Sp. z o.o. udziela Państwu wieloletniej gwarancji na pracę urządzeń według specyfikacji poniżej:
  Nazwa Produktu Okres gwarancji
  JOMOTech - zabudowa lekka 10 lat
  JOMOTech - zabudowa ciężka 10 lat
  JOMOTech - płyty przyciskowe elektroniczne i czujniki 2 lata
  JOMOTech - płyty przyciskowe 2 lata
  JOMOTech - odpływy liniowe 5 lat
  Pozostałe wyroby w tym uszczelki/zawory/ceramika/deski sedesowe do wszystkich zawartych elementów w cenniku 2 lata
 • Gwarancją objęte są wady produktu powstałe podczas użytkowania w okresie gwarancji i wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady produktu powstałe wskutek nieprawidłowego montażu - niezgodnego z instrukcją załączoną do produktu, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, konserwacji produktu niezgodnie z zaleceniami producenta, samodzielnych ingerencji w produkt, jak również powstałe wskutek zanieczyszczenia i jakości wody lub przewodów sieci wodociągowej.
 • Gwarant zobowiązuje się rozpoznać każde zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, przy czym za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień jej doręczenia Gwarantowi.
 • Kupujący powinien umożliwić Gwarantowi dokonanie oględzin produktu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego – jeżeli produkt ten został zainstalowany na stałe.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują w momencie przedłożenia faktury lub innego dowodu zakupu.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
 • Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontakt z firmą WERIT Polska Sp. z o.o.

WERIT Polska Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 2B
55-330 Błonie

Tel: +48 71 336 25 95
Fax: +48 71 333 65 00
E-mail: werit@werit.pl

Tel: +48 783 105 205 wew. 202
E-mail: seriws@werit.pl


Tel: +48 697 60 26 78

Tel: +48 607 33 46 81

Tel: +48 669 28 55 51

Tel: +48 697 60 26 78

Tel: +48 783 03 33 35

Tel: +48 783 03 33 35